Yükleniyor...

Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

 

ÖZEL GÖLCÜK DİYALİZ MERKEZİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

 

 1. AMAÇ

Tanımı aşağıda (2. TANIMLAR Başlığı Altında) açıklanacak olan “kişisel veri” temel insan hakkı olarak Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi’nin 8. ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 16. maddelerinde yerini almıştır. Bu düzenlemeler ışığında General Data Protection Regulation (GDPR) Avrupa ülkeleri tarafından kabul edilmiştir. Türk hukukunda ise, Anayasa’nın “Özel Hayatın Gizliliği” başlıklı 20. Maddesinin 3. Fıkrasında Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda kanun koyucu tarafından hazırlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile, veri sorumlusu olarak kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerin, kanunda öngörülen kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, güvenliğinin sağlanması, aktarılması, silinmesi ve anonim hale getirilmesi hususlarındaki yükümlülükleri belirlenmiştir. Söz konusu Kanun 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanmak suretiyle ihdas edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Özel Gölcük Diyaliz Merkezi olarak temel insan haklarına atfettiğimiz önem ve kişisel verilerin üstün kıymeti göz önüne alınarak KVKK’ nın ve ilgili sair mevzuatın öngörmüş olduğu yükümlülük dâhilinde çalışan adayı, çalışan, hissedar/ortak, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı stajyer, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişi, veli / vasi / temsilci, ziyaretçi ve kişisel verisi işlenecek olan 3. kişileri, Anayasa ve kanunla koruma altına alınan kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması, güvenliğinin sağlanması, aktarılması, silinmesi ve anonim hale getirilmesi hususlarında ilgilileri bilgilendirmek amacıyla işlenen veri ve amaç farklılıklarına göre aydınlatma metinleri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır.

KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla Özel Gölcük Diyaliz Merkezi, potansiyel ürün veya hizmet alıcısını (hasta) aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’ nın 10. maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır. 

 1. TANIMLAR
 Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.
Özel Gölcük Diyaliz Merkezi Çiftlik Mahallesi, Hastane Caddesi, No: 12/A Gölcük / KOCAELİ adresinde bulunan Özel Gölcük Diyaliz Merkezi Tıbbi Malzeme Medikal Hizmetler Ve Sağlık Tesisleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi diyaliz merkezini ifade eder.
Çerez (Cookie) Kullanıcıların bilgisayarlarına yahut mobil cihazlarına kaydedilen ve ziyaret ettikleri web sayfalarındaki tercihleri ve diğer bilgileri depolamaya yardımcı olan küçük dosyalardır.
İlgili Kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.
İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
İrtibat Kişisi Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi.

(İrtibat kişisi Veri Sorumlusunu temsile yetkili değildir. Adından anlaşılacağı üzere yalnızca veri sorumlusu ile ilgili kişilerin ve Kurumun iletişimini “irtibatı” sağlamak üzere görevlendirilen kişidir.)

Kanun/KVKK 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Kayıt Ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel Verilerin

Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Periyodik İmha Kişisel verilerin işlenmesi için aranan şartların tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
Veri Sahibi/İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Kaynak: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik – Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik – Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ – Veri Sorumlusuna Başvuru ve Usul Esasları Hakkında Tebliğ Veri sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, İŞLENİLEN KİŞİSEL VERİLER, TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLER

 

 1. İşlenme Amaçları

Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere aşağıda sayılan kişisel verileriniz, Özel Gölcük Diyaliz Merkezi tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 1. Kimliği teyit etme,

 

 1. Kamu sağlığının korunması,

 

 1. Koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

 

 1. Randevu alınması halinde randevu hakkında bilgilendirebilme,

 

 1. Risk yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin yerine getirilmesi,

 

 1. Sağlık hizmetlerinin geliştirmesi amacıyla değerlendirmelerde bulunma,

 

 1. Araştırma yapılması,

 

 1. Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi[1],

 

 1. Hastane ve tıp merkezleri ile anlaşmalı olan kurumlarla olan ilişkinin teyit edilmesi,

 

 1. Sağlık hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,

 

 1. Provizyon alınması,

 

 1. Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,

 

 1. İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin TÜRKDİVES, TDIS ve MEDULA gibi sistemlerle paylaşılması,

 

 1. Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilmesi,

 

 1. Özel Gölcük Diyaliz Merkezinin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alması,

 

 1. Sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımının analiz edilmesi ve sağlık verilerinizin saklanması,

 

 1. Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi,

 

 1. Suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi, engellenmesi ve işlemlerin geri alınması,

 

 1. İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerine ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,

 

 1. Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması,

 

 1. Hasta memnuniyetinin ölçülmesi,

 

 1. Sayılan amaçlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması,

gibi amaçlarıyla elde edilmekte ve işlenmektedir

 

 1. İşlenilen Kişisel Veriler[2]

Kişisel Veriler

 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • Lokasyon Bilgileri
 • Müşteri İşlem Bilgileri
 • Muhasebe Bilgileri
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Fiziksel Mekan Güvenliğine Dair Bilgiler
 • Görsel Veriler
 • Hukuki İşlemler İçin Gereken Bilgiler

 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

 • Sağlık Veri Tanısı
 • Tedavi Verisi
 • Tedavi Sonucu Verisi
 • Hasta Takip Dosyası Verileri
 • Hukuki İşlemler İçin Gereken Bilgiler
 • Sağlık Bilgileri
 • Genetik Veriler

 

 • Kişisel Verilerin Toplanması

Kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel veri olan ve yukarıda sayılan veriler, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, fiziksel depolama, bilgisayar ve benzeri araçlarda depolama, Özel Gölcük Diyaliz Merkezi birimleri, internet sitesi, sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca otomatik yollarla https://golcukdiyaliz.com adresi ve uzantılarında kullanılan çerezler (cookie) vasıtasıyla da toplanmaktadır. Söz konusu çerezler, yalnızca ziyaretçinin siteyi tam verimlilikte kullanabilmesi için gerekli çerezler olup ziyaretçinin tercihlerini hatırlamak amacıyla kullanılmakta ve başka bir kişisel veri temin etmemektedir. Çerez politikamıza www.golcukdiyaliz.com/cerezpolitikasi adresinden ulaşabilirsiniz.

 1. Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

KVKK, kişisel verilerin işlenme şartlarını 5. maddesinin 2. fıkrasında listelemektedir. Eğer bir veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin işlenme amaçları, KVKK’ da listelenmiş olan kişisel veri işleme şartları çerçevesinde değerlendirilebiliyorsa, o veri sorumlusu kişisel verileri hukuka uygun olarak işleyebilmektedir. Bu kapsamda Özel Gölcük Diyaliz Merkezi tarafından da güdülmekte olan kişisel veri işleme amaçlarının, KVKK’ da düzenlenen kişisel veri işleme şartları kapsamında değerlendirilebildiği durumlarda Özel Gölcük Diyaliz Merkezi tarafından kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Özel Gölcük Diyaliz Merkezi kişisel veri işleme şartları kapsamına girmeyen herhangi bir kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır.

KVKK’ da yer alan kişisel veri işleme şartları şunlardır;

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler için de temel işleme şartı açık rızadır ve Özel Gölcük Diyaliz Merkezi temelde özel nitelikli kişisel veri işleme amacı gütmemektedir. Ancak faaliyetimiz gereği işlememiz gereken veya açık rızanız ile onay verdiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz de mevzuat dahilinde ölçülü olarak işlenmektedir.

KVKK’ da özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için sayılan şartlar şunlardır;

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler için kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak,
 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla,
 • Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Bir kişisel veri işleme faaliyetini hukuka uygun kılan bir veya birden fazla kişisel veri işleme şartı aynı anda bulunabilmektedir.

Söz konusu amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için yukarıda belirttiğimiz verilerinizin işlenmesi gereği hasıl olmaktadır. Özel Gölcük Diyaliz Merkezi’ ne kimlik bilgileri aktarılırken aslında işleme amaçlarımız dahilinde olmayan veriler de tarafımıza aktarılabilmektedir. İdari ve teknik tedbirler dahilinde söz konusu verileri mevzuatta öngörülen süreler sonunda siliyor ve/veya anonim hale getiriyoruz ancak her koşulda bu durumu temin etmek mümkün olmamaktadır. Bu halde, söz konusu verilerin işlenmesi amacıyla açık rızanıza başvurmak gerekmektedir.

Kişisel verilerinizin açık rızanızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır. Bu haller:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Özel Gölcük Diyaliz Merkezi’ nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Özel Gölcük Diyaliz Merkezi’ nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ile ayrıca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Özel Gölcük Diyaliz Merkezi tarafından açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA AMAÇLARI VE AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı KVKK ‘nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, işbu “Aydınlatma Metni” nin “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” nda belirtilen amaçlarla sınırlı ve KVKK’ nın 4. maddesinde belirtilen “Genel İlkeler”  ile 5. maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” ve 6. Maddesinde belirtilen “ Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, işleme amacına uygun olarak, gerekli çalışmaların yürütülmesi, güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla yalnızca ilgili birimlere ve bu birimler bünyesinde çalışan yetkili kişiler ve iş ortaklarımız ile paylaşılmaktadır.

Gerekli olması halinde, sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere yukarıda sayılan kişisel verileriniz, Özel Gölcük Diyaliz Merkezi tarafından yukarıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, veri ilgilisinin yabancı olması ön koşulu ile yurtdışındaki ilgili kurum/kuruluşlarla da KVKK çerçevesinde paylaşılmaktadır.

Bu doğrultuda kişisel verileriniz Özel Gölcük Diyaliz Merkezi ve birimlerine, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, mahkemeler ve icra daireleri, Türkiye Eczacılar Birliği, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sigorta şirketleri, hastalar tarafından yetkilendirilen üçüncü kişiler, iş birliği yapılan laboratuvarlar ve sair merkezler ile Elektronik Tıbbi Kayıtlar ve Elektronik Sağlık Kayıtları sistemlerine, şirket sunucu ve veri depolama ünitelerine, ve yedekleme sistemlerine KVKK çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

 

 1. Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi gereğince kişisel veri sahibi aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

KVKK’nın 28.maddesi gereğince istisna olarak düzenlenen, bu sebeple veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan haller şöyledir:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

 

 1. Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu “Aydınlatma Metni” nde belirtilen yöntemlerle sandığımıza iletmeniz durumunda talepleriniz, Özel Gölcük Diyaliz Merkezi tarafından değerlendirilerek, mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Özel Gölcük Diyaliz Merkezi tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret veri sahibi olarak tarafınızdan tahsil edilecektir.

Veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için Özel Gölcük Diyaliz Merkezi’ nin internet sitesinden https://golcukdiyaliz.com/ adresinde yer alan “Kişisel Verilere İlişkin Talep Ve Başvuru Formu” nu kullanabileceklerdir.

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

 • Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Çiftlik Mahallesi, Hastane Caddesi, No: 12/A Gölcük / KOCAELİ adresine iletilmesi,
 • Formun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanarak Özel Gölcük Diyaliz Merkezi’ ne ait kayıtlı elektronik imza (KEP) adresi olan golcukdiyaliz@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta yolu ile gönderilmesi,
 • İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek diğer tüm yöntemlerle,

Özel Gölcük Diyaliz Merkezi’ ne başvuru yapılabilir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için, veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noterde düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

Yazılı başvurularda, Özel Gölcük Diyaliz Merkezi’ ne evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Özel Gölcük Diyaliz Merkezi’ ne ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Kamunla düzenlenen işbu aydınlatma metninde de belirtilen haklarını kullanmak isteyen veri sahiplerinin talepleri, KVKK’ nın 13. Maddesi gereğince Özel Gölcük Diyaliz Merkezi tarafından değerlendirilerek, mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Özel Gölcük Diyaliz Merkezi tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret veri sahibi olarak tarafınızdan tahsil edilecektir.

Özel Gölcük Diyaliz Merkezi, başvuruda bulunan kişinin kişisel ver sahibi olup olmadığı tespit edebilmek amacıyla ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirebilmek amacıyla kişisel veri sahibine başvuruş ile ilgili soru yöneltebilir.

 1. VERİ SORUMLUSU VE İRTİBAT KİŞİSİ

 

 1. Veri Sorumlusu Bilgisi

Açık Adı: Özel Gölcük Diyaliz Merkezi Tıbbi Malzeme Medikal Hizmetler Ve Sağlık Tesisleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

 

Kısa Adı: Özel Gölcük Diyaliz Merkezi

 

Adres: Çiftlik Mahallesi, Hastane Caddesi, No: 12/A Gölcük/KOCAELİ

 

İnternet Sitesi: https://golcukdiyaliz.com/

 

 1. Tülay Kervan

 

 1. DEĞİŞİKLİK (Aydınlatma metninde yapılan herhangi bir değişiklik olması halinde bu kısımda belirtilmelidir. Eğer herhangi bir değişiklik yok ise;

 

 1. Değişiklik 1 : Evrakta henüz bir değişiklik yapılmamıştır.

Değişiklik Detayı :

 

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

 

ÖZEL GÖLCÜK DİYALİZ MERKEZİ 

[1]Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama ve Tebliği ve diğer ilgili mevzuat

[2]Kimlik Bilgileriniz: adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici T.C. kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz. İletişim Bilgileriniz: adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz. Muhasebe Bilgileriniz: banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz; Özel Gölcük Diyaliz Merkezini ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz, sağlık bilgileriniz, laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ve ilgili her türlü kişisel verileriniz. Özel Gölcük Diyaliz Merkezi tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.